مبانی و مفاهیم

 

تشریح مبانی و مفاهیم حوزه علم و فناوری

فرهنگ اصطلاحات

 

گردآوری تعاریف و توصیفات علمی و مستند

واژگان و اصطلاحات تخصصی
با بهره‌گیری از منابع معتبر و موثق علمی

تازه های علم و فناوری

ارائه مطالب علمی-تحلیلی در زمینه فناوری‌های حوزه آب

فهرست